Szukaj
Close this search box.

RODO – Obowiązek Informacyjny

Administratorem Twoich danych osobowych jest IT Challenge Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bieżanowska 83 30-826 Kraków wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000758447, NIP 676-255-80-40, REGON 381841773, o kapitale zakładowym w wysokości 140.000,00 zł. (słownie: sto czterdzieści tysięcy 00/100 złotych), dalej jako „Administrator”.
Administrator jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki. W celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem niniejszej działalności przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane.
Wszelka komunikacja w przedmiocie Pani/Pana danych osobowych powinna się odbywać za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu Administratora lub adresu mailowego rodo@itch.pl

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz informacji, a także wykazania przestrzegania procedur ochrony danych osobowych w przypadku audytów i kontroli.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoje żądanie do podjęcia działań przez Administratora skierowane na ten adres mailowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Przekazane dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
a podmiotom powiązanym z Administratorem wyłącznie w przypadku przeprowadzania audytu wewnętrznego lub posiadania stosownego upoważnienia.

Masz prawo do:

  • Dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • Żądania poprawiania/sprostowania danych osobowych;
  • Żądania całkowitego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • Żądania przeniesienia danych osobowych;
  • Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Podane dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia merytorycznej analizy informacji.

Informujemy, o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Zgłoszenie serwisowe

Dane firmy

Masz pytanie? Napisz do nas